GİF olarak, İnternet Sitesi’nin sağlanması ve bilgi toplumu hizmetlerinin sunulması için zorunlu çerezler kullanmaktayız. GİF tarafından kullanılan çerezlerin türü ve kullanım amaçlarına ilişkin detaylı bilgiler için Çerez Aydınlatma Metni’ni inceleyebilirsiniz.
X
 

Çerez Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN
ÇEREZ AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Global İlişkiler Forumu (“GİF”) tarafından hazırlanmıştır.

Çerezler, pikseller, gifler gibi takip teknolojileri (“Çerezler”) web siteleri ya da mobil uygulamalar gibi çevrimiçi uygulamaları kullanımınız esnasında tablet, telefon ya da bilgisayarlarınız gibi cihazlarınıza yerleştirilen küçük metin dosyaları ya da tarayıcınız üzerinde çalışan kodlardan oluşmaktadır. Çerezler sayesinde web sitelerimiz ve uygulamalarımıza ait sunucular size ait cihazların tanınmasını sağlar.

KVK Kanunu uyarınca, www.gif.org.tr (“İnternet Sitesi”) üzerinde kullanılan çerezlere ilişkin olarak kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak GİF tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşleneceği ve Hukuki Sebebi

Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlar (“Amaçlar”) ve hukuki sebepler ile KVK Kanunu’nun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. İnternet Sitesi’nde kullanılan ilgili çerezin türüne göre, “veri işleme amaçları” ve ilgili çerezi kullanırken dayandığımız KVK Kanunu kapsamındaki “veri işleme şartı” değişebilmektedir.

Zorunlu Çerezler (Her Zaman Etkin)

Zorunlu çerezler, İnternet Sitesi’ni görüntülemeniz esnasında cihazınıza yerleştirilen ve sunulan online servislerin düzgün şekilde çalışabilmesi için gerekli olan çerezlerdir. Bu çerezlerin kullanımı esnasında gerçekleştirdiğimiz veri işleme faaliyetleri için KVK Kanunu m.5 kapsamında “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” veri işleme şartlarına dayanmaktayız.

Aşağıdaki tabloda İnternet Sitesinde kullandığımız çerezlere ilişkin detayları bulabilirsiniz:

Çerez Adı Sağlayıcı Kullanım Amacı Tipi Kullanım Süresi
ASP.NET SessionId GİF Site içindeki sunucu oturum bilgisini tutan çerezdir. Zorunlu Oturum süresince

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Yukarıda yer alan Amaçlar’ın yerine getirilmesi doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz; meşru menfaatimiz kapsamında hizmet tedarik ettiğimiz danışmanlar ve bilgi teknolojisi altyapısı ile çerezlere ilişkin teknik hizmet sağlayıcılara, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kuruluşlara KVK Kanunu’nun 5. maddesinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında KVK Kanunu’nun 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi

Kişisel verileriniz, yukarıda yer verilen Amaçlar’ın yerine getirilmesi kapsamında elektronik ortamda İnternet Sitesi üzerinden çerezler vasıtasıyla toplanmaktadır.

İlgili Kişinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları

İlgili kişi olarak KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.gif.org.tr/files/GİF_İlgili_Kişi_Başvuru_Formu.docx adresinden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu’nu doldurarak GİF iletmeniz durumunda GİF talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, GİF tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

X