GİF olarak, İnternet Sitesi’nin sağlanması ve bilgi toplumu hizmetlerinin sunulması için zorunlu çerezler kullanmaktayız. GİF tarafından kullanılan çerezlerin türü ve kullanım amaçlarına ilişkin detaylı bilgiler için Çerez Aydınlatma Metni’ni inceleyebilirsiniz.
X
 

Tüzük

BÖLÜM 1

KURULUŞ HÜKÜMLERİ

MADDE 1: DERNEĞİN UNVANI VE MERKEZİ

Derneğin adı “Global İlişkiler Forumu Derneği”dir (“Dernek”). Derneğin merkezi İstanbul’da bulunmaktadır. Derneğin şubesi yoktur.

MADDE 2: DERNEĞİN AMACI VE FAALİYET ALANLARI

2.1 Amaç:


Derneğin amacı uluslararası ilişkiler ve küresel tartışmalara konu olabilecek her alanda,

  a)  uluslararası ve küresel aktörlerin ve Türkiye’nin politika seçeneklerinin yerel ve uluslararası kamuoyunda anlaşılması için gerekli bilgi paylaşım ve fikri tartışma platformlarını sağlayarak karşılıklı önceliklerin algısına dayalı küresel barış ve işbirliğine katkıda bulunmak;     

  b) uluslararası ilişkilere ilgi duyan dernek üyeleri, resmi makamlar, iş adamları, gazeteciler, eğitimciler ve öğrenciler, sivil toplum örgütleri, bilim, sanat ve kültürel alanlarda lider kişiler ve tüm özel ve tüzel kişilerin ihtiyaç duyabilecekleri güvenilir bilgi kaynaklarını oluşturmak ve sunmak; 

  c) uluslararası ilişkiler konularında toplumda bilgiye dayalı katılımcı ve sorgulayıcı ve bütüncül düşünme, tartışma ortamı oluşmasına katkıda bulunmak, bu yöndeki girişimlere destek olmak;

  d) toplumun her kesiminde ilgi uyandırarak toplumda bu konularda bilgilenme ve tartışma talebine katkıda bulunmak;

  e) derneğin amaç ve ilkelerini paylaşan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, var olan işbirliklerine destek olmak, gerektiğinde eşgüdümü sağlamaktır. 


2.2 Derneğin Faaliyet Alanları:

Bu amaçlara ulaşmak için Dernek aşağıdaki hizmet ve faaliyetleri gerçekleştirebilir:

  ARAŞTIRMA VE TOPLANTILAR

  1. Uluslararası ve küresel konularda araştırma, tartışma ve çalışmaları bizatihi yürütmek, bunlara destek olmak ve teşvik etmek,
  2. Uluslararası ve küresel açılımları olabilecek tüm yerel konularda araştırma, tartışma ve çalışmaları yürütmek, destek olmak ve teşvik etmek,
  3. Toplumun her kesiminin uluslararası ilişkiler ve küresel konularda bilgilenmesine ve bu konularda tartışmasına katkıda bulunacak kurs, seminer, konferans ve panel gibi faaliyetler düzenlemek, teşvik etmek, destek olmak, sponsorluk yapmak,
  4. Türkiye’de ve dünyada toplum için önemli hizmetlerde bulunmuş bilim adamlarını, siyasetçileri, sanatçıları, iş adamlarını ve diğer liderleri davet ederek bilgilenme ve tartışma platformları oluşturmak,
  5. Dernek üyelerini ve konusunda uzman kişileri bir araya getirerek Derneğin ilgi alanı olan konularda çalışma grupları oluşturmak, bu konularda ortak değerlendirme ve çözüm raporları hazırlanmasını sağlamak, sürece destek olmak,

  BİLGİLENDİRME VE İLETİŞİM

  6. Uluslararası ve küresel konularda toplumda ilginin artması, tarafsız ve güvenilir bilgiye erişimin sağlanması, muhtelif fikir ve görüşlerin tartışılması için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, kütüphane ve dokümantasyon merkezi oluşturmak,
  7. Amacın gerçekleştirilmesi için her türlü yazılı, görsel ve elektronik iletişim yöntemini kullanarak Dernek içerisinde ve aracılığıyla üretilen tespit ve çözüm önerilerinin toplumla paylaşımını sağlamak; çalışmaları gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak; bilgilendirme bültenleri çıkarmak; Derneğin kendi internet sitesi üzerinden amaca yönelik bilgi ve kaynaklara ulaşılmasını sağlamak,

  İŞBİRLİKLERİ

  8. Türkiye içinde ve dışında kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
  9. Gerekli izinler alınarak uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
  10. Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda vakıf veya federasyon kurmak, diğer derneklerle veya vakıf, sendika, federasyon ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,

  DERNEK İŞLERİ

  11. Derneğin faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için inceleme ve araştırmalar yapmak,
  12. Derneğin faaliyetleri ve amaçları için maddi ve gayri maddi varlıklar kiralamak, satın almak, satmak veya kurmak, gayrimenkulleri üzerinde ipotek de dahil olmak üzere her nevi irtifak, şüf’a gibi ayni ve kira gibi şahsi hakları iktisab, tesis, terkin veya fek etmek,
  13. Türkiye içerisinde Dernek için temsilcilikler kurmak,
  14. Gelir getiren projeler, iktisadi işletmeler ve eğitim merkezleri kurmak ve işletmek,
  15. Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
  16. Yönetim Kurulunun Derneğin amaçları için gerekli veya uygun olarak addedeceği diğer tüm faaliyetleri gerçekleştirmek.

MADDE 3: KURUCU ÜYELER

Kurucu üyelerin isimleri ve soyadları, meslekleri veya işleri, ikamet adresleri ve uyrukları aşağıda belirtilmiştir:
BÖLÜM 2

ÜYELİK HÜKÜMLERİ

MADDE 4: DERNEĞE ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK PROSEDÜRLERİ

4.1 Üyeliğe Seçilebilme Şartları:

  1. Derneğin amaçlarını ve ilkelerini benimseyen gerçek ve tüzel kişiler (5253 sayılı Dernekler Kanununun 3. Maddesi uyarınca geçici veya daimi haktan mahrumiyet kısıtlamaları kapsamına dahil olmamaları koşuluyla) Derneğin üyesi olabilirler.
  2. Yabancı yasal Sivil Toplum Örgütleri İçişleri Bakanlığından gerekli izinlerin alınması koşuluyla üye olabilirler.

4.2 Üyelik Sınıfları

Dernek üyeleri aşağıdaki kategorilere göre sınıflandırılacaktır:

  1. Asli Üyeler
   a. Gerçek Kişi Asli Üyeler
   b. Tüzel Kişi Asli Üyeler
  2. Onursal Üyeler

4.3 Üyelik Başvurusu
                                                
4.3.1 Asli Üyeler Bakımından

Asli üyelik başvuru süreci için mevcut iki adet asli veya onursal üyenin aday göstermesi gereklidir. Bunun yanı sıra her bir ilgili üye sınıfı bakımından aşağıdaki işlemler uygulanacaktır.

4.3.1.1 Gerçek Kişi Asli Üyeler Bakımından

Her bir gerçek kişi üye adayı, başvuru için Derneğin Tüzüğünü ve ilkelerini kabul ettiğini yazılı olarak beyan etmek ve derneğin başvuru için talep ettiği başvuruyla ilgili belgeleri derneğe sunmak zorundadır.

4.3.1.2 Tüzel Kişi Asli Üyeler Bakımından

Her bir tüzel kişi üye adayının başvuru için tüzel kişinin temsil ve ilzama yetkili kurul veya kişilerinin Derneğin Tüzüğünü ve ilkelerini kabul ettiğini yazılı olarak beyan etmesi ve derneğin başvuru için talep ettiği başvuruyla ilgili belgeleri derneğe
sunması gerekmektedir.

4.3.2 Onursal Üyeler Bakımından

Toplumsal hayata ve/veya ekonomiye katkılarıyla toplum nezdinde tanınan ve itibar gören gerçek kişilere Yönetim Kurulu’nda 2/3 oy çokluğu ile alınacak kararla onursal üyelik verilebilir.

4.4 Başvuruların Değerlendirilmesi

Başvuruları değerlendirme ve adayları üyeliğe kabul etme yetkisi Yönetim Kurulu’na aittir. Başvuru tarihini, başvuru için gereken dokümanları ve başvuru değerlendirme, sonuçlandırma ve adayları bilgilendirme takvimini belirlemek ve açıklamak Yönetim Kurulu’nun yetkisindedir. Yönetim Kurulu bu şekilde belirlediği takvime uygun olarak gerekli araştırma ve incelemeyi yaparak kararı başvuru sahiplerine yazı ile bildirir. Yönetim Kurulu’nca üyeliğine karar verilen kişiye bu karar, Dernek Yönetim Kurulu tarafından tebliğ edilir. Yönetim Kurulu üyelik başvurusunun reddedilmesiyle ilgili bir neden göstermekle yükümlü değildir. Üyelik başvurusu reddedilen kişiler, üyelik başvurusunun reddedildiğine dair kararın kendilerine tebliğ edildiği tarihten sonraki on beş (15) gün içerisinde Yönetim Kurulu’nun bu konudaki kararına bir dilekçe ile itiraz edebilirler. Bu dilekçe, en yakın Olağan ya da Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Genel Kurul tarafından incelenerek kesin bir karara bağlanır.

Üyeliği kabul edilen üyeye Dernek üyeliğine kabul edildiğine dair Yönetim Kurulu kararı üyelik başvurusundan itibaren en geç 30 gün içerisinde yazılı olarak bildirilir. Bu bildirimde üyeden 30 gün içerisinde gerçek kişiyse gerçek kişiler için belirlenmiş giriş aidatı ile yıllık aidatını, tüzel kişiyse tüzel kişiler için belirlenmiş giriş aidatı ile yıllık aidatını ödemesi için yazılı olarak talepte bulunulur.

Üye adayının üyeliğe kabul tarihinden bağımsız olarak adaydan üye olduğu yıla ait aidat alınır. Adayın belirtilen süre içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmesi istenir, Dernek Üye Defteri’ne kimliği işlenir.

Kurucu üyeler derneğin asli üyeleridir.

4.5 Üyelik Hakları

Asli üyeler Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülük ve sorumluluğu üstlenecek ve üyelik haklarından yararlanabileceklerdir. Bu haklar Genel Kurul toplantılarına katılma, Yönetim Kurulu’nda yer alma hakları olup, asli ve onursal üyeler burada belirtilen, üyelere verilecek olan diğer tüm hak, imtiyaz ve görevlerden yararlanabileceklerdir. Asli üye hakları, gereken koşullara haiz olmak kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmayı kapsamaktadır. Asli üye yükümlülükleri olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarına katılmak, tüm mali yükümlülükleri zamanında yerine getirmek, amaç ve çalışma konularına bağlı olarak çaba sarfetmek ve Derneğin kamuoyunda yarattığı olumlu intibayı sürdürme ilkelerini içermekte olup, ancak bunlarla kısıtlı olmamaktadır. Onursal üyeler seçme ve seçilme hakkı dışında asli üyelerin tüm haklarına sahiptirler. Onursal üyeler mali yükümlülükler dışında asli üyelerin yerine getirmesi gereken tüm yükümlülüklerden sorumludurlar. 

4.5 Dernek Gönüllüleri

Yönetim Kurulu Dernek faaliyetlerinin desteklenmesi ve daha efektif bir şekilde gerçekleştirilmesi için kendi belirleyeceği niteliklere haiz, Dernek faaliyetlerini gönüllü olarak destekleyecek kişileri Dernek Gönüllüsü olarak belirleyebilir. Dernek Gönüllüleri Dernek faaliyetlerinden haberdar edilir, uygun bulunan toplantı ve faaliyetlere davet edilebilirler. Toplantı ve faaliyetlere davet Yönetim Kurulu’nun takdirindedir. Dernek Gönüllüleri Dernek üyesi olmayıp üyelik haklarına sahip değildirler.    


MADDE 5 - ÜYELİĞİN SONA ERMESİ


Bir üyenin üyeliği, aşağıdaki hususların meydana gelmesi durumunda sona erecektir:

      (i) Üyenin ölümü; 
      (ii) Üyenin yazılı istifa mektubu; 
      (iii) Aşağıda Madde 6’de belirtilen şekilde üyelikten çıkartılması.

Üyeliği sona eren birey veya kuruluşun adı ve adresi Üyelik Defterinden silinecek ve bu birey/kuruluş, Derneğin aktifleri ile ilgili herhangi bir hak iddia edemeyecek veya Derneğin işleri ve faaliyetlerine diğer bir şekilde katılamayacaktır. Üyelikten istifa edilmesi ödenmemiş aidatların ödenmesi yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Bu üyelerin mali sorumlulukları yasal nedenle ayrılan üyeler için yasal nedenin oluşum tarihinde, diğerlerinin ise ayrılma dileğinin belirtildiği hesap döneminin sonunda biter ve kendilerinden o dönemin ödenti ve yararlanma payları tam olarak alınır. 

MADDE 6 - ÜYELİKTEN ÇIKARILMA 

6.1 Üyelikten Çıkarılma Sebepleri

Dernek üyeliği aşağıdaki nedenlerden dolayı iptal edilebilir:

  (i) Üyenin Derneğin Tüzüğüne, ilkelerine, yönetmeliklerine aykırı davranması, Yönetim Kurulu ve Genel Kurul kararlarına aykırı davranması, Dernek amaçlarını ihlal etmesi;
  (ii) Üyenin verilen görevlerden sürekli olarak kaçınması;
  (iii) Üyenin Dernek organlarının kararlarına uymaması;
  (iv) Üyenin ödeme yapılmadığına dair tebligatın teslim edilmesine karşın vade tarihinden altmış (60) gün içerisinde üyelik ücretlerini ödememesi;
  (v) Türk kanunları uyarınca öngörülen sair sebepler ve
  (vi) Tüzel kişi asli üyeler bakımından yukarıda sayılan hallerin yanı sıra tüzel kişi asli üyelerin iflas etmesi, borca batık hale gelmesi, iflasın ertelenmesi talebinde bulunmaları, aciz haline girmeleri veya tasfiyeye girmeleri, sona ermeleri ya da Türk hukukuna göre bu durumlardan birine girmiş sayılmaları halinde de üyelikleri iptal edilebilir.

6.2 Üyelikten Çıkarılma Süreci

Yukarıda sayılan nedenlerden ötürü üyelikten çıkarılması söz konusu olan kişilerin durumu Dernek Yönetim Kurulu tarafından görüşülür ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca ilgili üyeler Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkartılabilirler. İlgili üyeler kendilerine üyeliklerinin iptal edildiğine dair bildirinin tebliğ edildiği tarihten sonraki on beş (15) gün içerisinde Yönetim Kurulu’nun kararına bir dilekçe ile itiraz edebilirler. Bu dilekçe, en yakın Olağan ya da Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Genel Kurul tarafından incelenerek kesin bir karara bağlanır.

Dernekten çıkarılanlar Dernek malları üzerinde hak iddia edemezler. Üyelikten çıkarılma, ödenmemiş aidatların ödenmesi yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.BÖLÜM 3


DERNEK ORGANLARI VE GÖREVLERİ


MADDE 7: DERNEĞİN ORGANLARI


Derneğin organları aşağıdakilerdir:

  a) Genel Kurul
  b) Yönetim Kurulu
  c) Denetim Kurulu


MADDE 8: GENEL KURUL


8.1 Genel Kurul Görev ve yetkileri

Genel Kurul’a katılmaya yetkili üyeler, üyelik defterinde isimleri bulunan, yıllık aidat borcunu ödemiş ve Derneğe borcu bulunmayan asli üyeler üyeler olup, bu üyeler Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul toplantılarına davet edilir. Onursal üyeler Genel Kurul’a katılabilirler, ancak seçme ve seçilme hakları yoktur.

Genel Kurul’da aşağıda belirtilen hususlar ele alınır ve karara bağlanır:

  1. Derneğin Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun asli ve yedek üyelerinin seçimi,
  2. Dernek Tüzüğü’nün değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tasarısının görüşülüp karara bağlanması,
  3. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu tarafından hazırlanan yönetmelik ve raporların müzakere edilmesi,
  4. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gelecek dönem bütçesinin değerlendirilip onaylanması ve Yönetim Kurulu’nun Bütçe Yönetmeliği’ne ilişkin değişiklik önerilerinin görüşülüp karara bağlanması,
  5. Üyelerden toplanacak giriş aidatı, yıllık aidat ve varsa katılma payı, yararlanma payı seviyelerinin Tüzük’te belirlenen farklı üye sınıfları için tespit edilmesi, gerektiğinde ekonomik şartlar dikkate alınarak bu rakamların arttırılması veya azaltılması,
  6. Geçen döneme ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu, gelir-gider tablosu ile bilânçonun ve Denetim Kurulu raporunun görüşülüp onaylanması, Yönetim Kurulu’nun ve Denetim Kurulu’nun yükümlülüklerinden ibra edilmesi,
  7. Dernek çalışma esaslarının belirleneceği tüzüklerin hazırlanması,
  8. Yönetim Kurulu’na Dernek için gerekli gayrimenkullerin alınması veya Derneğin gayrimenkullerinin satılması, teminat gösterilmesi veya Dernek adına borç altına girmesi için izin verilmesi,
  9. Yönetim Kurulu tarafından Dernekten ihraç edilen üyelerin dilekçelerinin karara bağlanması,
  10. Gerekli görüldüğü takdirde vakıf veya federasyon kurulmasına karar verilmesi veya Derneğin Kurulu bir federasyona katılmasına karar verilmesi ve bu hususta Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
  11. Ortaklık, iktisadi işletme ve vakıf kurulmasına ya da kurulmuş ya da kurulacak ortaklıklar ile vakıflara katılmaya karar verilmesi ve bu hususta Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
  12. Derneğin temsilciliklerinin açılmasının kararlaştırılması ve bu hususta Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi,
  13. Derneğin tasfiyesine ve malvarlığının dağıtılmasına karar verilmesi,
  14. Mevzuatta ve Dernek Tüzüğü’nde Genel Kurul’ca yapılması belirtilen diğer görevleri yerine getirilmesi.

8.2 Genel Kurul Toplantı Zamanı ve Çağrı Usulü

Genel Kurul olağan olarak yılda bir Ocak ayında toplanır. Olağanüstü Genel Kurul, Denetim Kurulu’nun kararıyla veya asli üyelerin beşte birinin yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulu kararıyla toplanır. Yönetim Kurulu Genel Kurul’u bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetim Kurulu’ndan veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurması üzerine, mahkemece tayin edilecek üç üye Genel Kurul’u toplantıya çağırır.

Üyelere toplantıdan en az on beş (15) gün önce toplantı bildirilir. Toplantının tarihi, saati, yeri ve gündem toplantıdan en az on beş (15) gün önce İstanbul’da yayınlanan günlük gazetelerden birinde duyurulur ve aynı zamanda elektronik posta adresini bildirmiş olan üyelere elektronik posta ile bildirilir. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeni ile toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ve ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman yedi (7) günden az ve altmış (60) günden fazla olamaz.

Toplantı, gerekli toplantı nisabına erişilememesi dışında herhangi bir nedenden ötürü ertelenirse, bu durum ilk toplantı için kullanılan bildirim yöntemine uygun olarak ilk ilanın yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilmek suretiyle toplantının ertelenme nedeni ile birlikte üyelere duyurulur.

İkinci toplantı ilk toplantıdan en geç altı (6) ay sonra gerçekleştirilecektir. Üyeler ikinci toplantıya da bir önceki paragrafta belirtilen esaslara göre davet edilecektir. Genel Kurul toplantısı toplantı nisabına erişilememesi dışında bir nedenden dolayı bir defadan fazla ertelenemez. 

8.3 Gündem

Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında sadece gündemde yer alan konular görüşülecektir. Olağan Genel Kurullarda toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan Başkanı’nın sorumluluğundadır. Toplantıda tartışılan konular ve alınan kararlar Sekreter tarafından resmi rapora kaydedilecektir ve rapor Başkanlık Kurulu Başkanı ve Sekreter tarafından imzalanacaktır. Genel Kurul, gündemdeki tüm hususlar görüşüldükten ve karara bağlandıktan sonra sona erecektir.

Olağan ve olağanüstü Genel Kurulu toplantılarını izleyen otuz (30) gün içinde Yönetim ve Denetim Kurulları ile diğer organlara seçilen asli ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve ekleri Yönetim Kurulu Başkanı veya Dernek Yönetim Kurulu tarafından yetki verilen bir Yönetim Kurulu Üyesi tarafından mülki idare amirliğine bildirilir


8.4 Toplantı ve Karar Nisabı

Toplantının yönetimini ilgilendiren tüm konularda Genel Kurul’a başkanlık eden üye, onun Divan’dan ayrılması halinde Divan Başkan Yardımcısı tam yetkiye sahiptir. Sekreterler toplantı tutanağını düzenler, Divan Başkanı ve Başkan Yardımcısı’yla birlikte imzalarlar.

Genel Kurul toplantıları, Tüzük hükümlerine ilave olarak "Genel Kurul Toplantı Usul Yönetmeliği" ’nde belirtilen kurallar çerçevesinde yönetilir.

Genel Kurul, kanunen daha yüksek bir nisap öngörülmediği hallerde oy yetkisine sahip üyelerin basit çoğunluğunun katılımıyla toplanır. İlk toplantıda toplantı nisabına erişilememesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz; şu kadar ki, toplam üye sayısından bahsi geçen bu ikinci toplantıya iştirak eden üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayıları toplamının iki katından
aşağı olamaz.

Genel Kurul’da karar yeter sayısı katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Ancak, Tüzük değişikliği ve Derneğin feshine ilişkin kararlarda ilgili maddelerdeki yeter sayılar aranır.

8.5 Oy Kullanma

Genel Kurul toplantılarında Başkanlık Divanı açık oyla, Dernek organlarının seçimi gizli oyla yapılır. Kararlar aksine karar alınmadıkça açık oyla alınır.

Yönetim ve Denetim Kurulları asli ve yedek üye adayları oy pusulalarında ayrı ayrı gösterilir. Asli üye adaylarına yedek üyelik için, yedek üye adaylarına asli üyelik için oy verilemez.

Oyların sayımı alenidir. Başkanlık Divanı’nca yapılan toplama sırasında eşitlik ortaya çıkarsa kuraya başvurulur. Sayımlara itirazlar Genel Kurul esnasında yapılır.

Oy kullanma usulüne ilişkin diğer hususlar "Genel Kurul Toplantı Usul Yönetmeliği”’nde gösterilir.

Gerçek kişi üyeler kendileri, eşleri, üst ve alt soyları ile ilgili konularda, tüzel kişi üyeler ise kendileri ve bağlı şirketleri ile ilgili konularda oy kullanma hakkına sahip olmayacaktır. 


MADDE 9: YÖNETİM KURULU 

9.1 Yönetim Kurulu’nun işleyişi

Dernek Yönetim Kurulu tarafından yönetilecektir. Yönetim Kurulu on beş (15) üyeden ve on beş (15) yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri kural itibariyle 3’er yıllık süreler için seçilirler ve aşağıda belirtildiği şekilde kademeli olarak yenilenirler.

Şu kadar ki, ilk Yönetim Kurulu Genel Kurul tarafından seçilir ve üçüncü seneden itibaren Yönetim Kurulu üyeleri 5’er kişilik gruplar halinde her sene yenilenirler.

İlk seçilen Yönetim Kurulu üyeleri liste sıralamasında 11 ile 15 arasında bulunan beş
(5) Yönetim Kurulu üyesi üçüncü senenin sonunda yenilenerek yeni beş (5) Yönetim Kurulu üyesi 3 senelik bir süre için seçilirler.

İlk seçilen Yönetim Kurulu üyeleri liste sıralamasında 6 ile 10 arasında bulunan beş
(5) Yönetim Kurulu üyesi dördüncü senenin sonunda yenilenerek yeni beş (5) Yönetim Kurulu üyesi 3 senelik bir süre için seçilirler

İlk seçilen Yönetim Kurulu üyeleri liste sıralamasında 1 ile 5 arasında bulunan beş
(5) Yönetim Kurulu üyesi beşinci senenin sonunda yenilenerek yeni beş (5) Yönetim Kurulu üyesi 3 senelik bir süre için seçilirler

İlk seçilen Yönetim Kurulu yedek üyeleri üç (3) yıl süreyle görev yapacak olup, takip eden dönemlerde görev yapacak Yönetim Kurulu yedek üyeleri 1’er yıllık süreler için seçilirler. Eksilen yönetim kurulu üyelerinin yerine seçilen üyeler, yerine seçildikleri üyenin görev süresini tamamlarlar.

Uygun niteliğe sahip aday bulunması halinde Yönetim Kurulu’nun bir (1) asli üye ve bir (1) yedek üyesinin 40 yaş altındaki üyeler arasından seçilmesi tercih edilecektir.

Yönetim Kurulu seçimini izleyen bir hafta içerisinde yapacağı ilk toplantısında kendi arasından 1 Başkan, 2 Başkan Yardımcısı, 1 Genel Sekreter ve 1 Sayman seçer.

Yönetim Kurulu görev bölümü sırasında diğer üyelere de yardımcı görevler verebilir. Yönetim Kurulu bu görev bölümünde her zaman değişiklik yapabilir.

Başkanlığın kesin olarak boşalması halinde Yönetim Kurulu üyeleri aralarından yeni Başkan seçinceye kadar Başkan Yardımcılarından yaşca büyük olan vekâleten bu görevi yürütür. Yönetim Kurulu, yeni Başkanı en geç iki ay içerisinde seçmek zorundadır. 

9.2 Yönetim Kurulu görevleri

  1. Bir veya birden fazla üyeyi Derneği temsil etmek üzere tayin etmek.
  2. Gerek duyduğu takdirde Derneğin günlük işlerinin takibi amacıyla bir Genel Müdür tayin etmek, Genel Müdürün yetki ve sorumluluklarını belirlemek.
  3. Derneğin amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek; Genel Kurul kararlarını yerine getirmek.
  4. Dernek amaç ve çalışma konuları doğrultusunda görev yapacak Çalışma Grupları kurmak ve gerektiğinde faaliyetlerine son vermek.
  5. Bütçe ve Bütçe Yönetmeliği’nde belirtilen şekilde Derneğin gelirlerini toplayıp giderleri sarfa karar vermek,
  6. Derneğin gelir ve giderlerini tutmak, geçmiş dönem çalışma raporu, bilânço ve gelir gider tablosu ile gelecek döneme ait bütçe çıkartmak, bütçe yönetmeliğini hazırlayarak Genel Kurul’un onayına sunmak.
  7. Dernek Tüzüğü ile lüzumlu Yönetmeliklerin hazırlanması ya da değiştirilmesine ilişkin çalışmaları yapıp, gereken tasarıları Genel Kurul’un onayına sunmak.
  8. Derneğin idari ve mali işlerini yürütecek personeli ve işçileri atamak ve gerektiğinde işlerine son vermek.
  9. Dernek için yasal, mali ve diğer herhangi bir hususta danışman veya avukat tutmak.
  10. Genel Kurul’u, toplantının tarihini, yerini, saatini ve gündemini saptayarak olağan ve olağanüstü toplantılara çağırmak.
  11. Kamu eğitimi ve bilgilendirilmesi için programlar geliştirmek ve yürütmek.
  12. Derneğin işlemleri ile ilgili talimatlar hazırlamak.
  13. Derneğe yeni üyeler kabul etmek ve dernekten üye çıkartmak.
  14. Genel Kurul’dan aldığı yetki ile Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde diğer yerlere temsilcilikler açmak ve temsilcilikler ile ilgili gerekli işlemleri yürümek için temsilci tayin etmek.
  15. Dernekler Kanunu ve Tüzük hükümleri dairesinde tutulması zorunlu defter ve kayıtları tutmak ve kontrol etmek.
  16. Yerel yasalar ve Derneğin Tüzüğü’nün izin verdiği ve gerektirdiği diğer tüm görevleri gerçekleştirmek.

9.3 Yönetim Kurulu toplantıları

Yönetim Kurulu en az senede dört (4) defa toplanacaktır. Yönetim Kurulu toplantıları için yapılacak çağrılarda toplantının yeri, tarihi ve saati belirtilecek ve toplantıdan en az üç (3) gün önce Yönetim Kurulu üyelerine yazılı olarak bildirilecektir.

Toplantının açılabilmesi için üyelerin çoğunluğunun bulunması şarttır. Başkanın bulunmaması halinde yaşça büyük Başkan Yardımcısı, olmadığı takdirde diğer Başkan Yardımcısı, o da olmadığı takdirde Genel Sekreter toplantıya başkanlık eder. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla alınır.

Toplantının gündemi Genel Sekreter tarafından hazırlanır. Toplantıda alınan kararlar Genel Sekreter tarafından zapta geçirilir ve karar defterine yazılır. İşbu zabıt toplantı sonunda katılanlarca imzalanır ve bir sonraki toplantı başında okunarak Başkan ve üyelere imzalatılır.

Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara katılması zorunludur. Hiçbir özrü olmaksızın arka arkaya üç defa toplantılara katılmayan üye istifa etmiş sayılır. Özürlü veya özürsüz olarak beş toplantıya katılamayan üye de aynı şekilde istifa etmiş addolunur. 

9.4 Yönetim Kurulu üyelerinin görevden alınması

Yönetim Kurulu üyelerinden birinin kamu kurum ve kuruluşlarında görev alması durumunda Yönetim Kurulu ilgili kişinin Yönetim Kurulu üyeliğini sona erdirebilecektir.

9.5 Dernek Yöneticilerinin Görevleri

Dernek herhangi iki Yönetim Kurulu üyesinin Dernek kaşesi altına vazedecekleri müşterek imzaları ile temsil ve ilzam olunur.

Başkan, Yönetim Kurulu adına Derneği temsil eder, Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık eder. Başkan devlet, kurumlar ve diğer Derneklerle münasebetleri sağlar, Derneğin her yönü ile ilerlemesi ve yükselmesi için üstün gayretler sarf eder.

Başkan Yardımcılarından yaşça büyük olan herhangi bir nedenle Başkan’ın bulunmadığı hallerde Başkan’ın tüm görevlerini üstlenir.

Genel Sekreter, Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde Derneğin idari, mali ve teknik bütün hizmetlerinin yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkili olup, Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur. Başkanın ve Başkan Yardımcısı’nın bulunmadığı hallerde Derneği temsil eder. Personel kadrosunu idare ve kontrol eder. Dernekle ilgili tüm yazışmaları yapar ve yönetir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve komiteler için gerekli çağrılarda bulunur. Yönetim Kurulu toplantılarına ait tutanakları tutar, kararları karar defterine işler ve saklanmasını sağlar. Sayılanlar dışında Genel Sekreterliği ilgilendiren diğer görevleri de yerine getirir.

Sayman Derneğin parasal işleriyle uğraşır. Bağış ve diğer gelirleri toplar, giderleri karşılar ve defterlere işler. Gerekli makbuzları temin eder, para alış ve ödeyişlerini mutlaka belge ile yapar. Derneğin mali durumunun üyelerce incelenmesine yardımcı olur. Derneğin bilânçosunu, gelecek dönem Bütçesini ve Bütçe Yönetmeliği’ni hazırlayıp Yönetim Kurulu’na sunar. Muhasebe personeli doğrudan doğruya Saymana karşı sorumludur. Görev süresi sonunda Dernek varlıklarını yeni Saymana veya yeni Başkanın göstereceği kişiye teslim eder.

9.6 Kurulun Yedek Üyelerden Oluşturulması

Yönetim Kurulu üyeliklerinde meydana gelecek boşluklar yedek üyeler arasından sırayla doldurulur. Yedek üye, değiştirilen Kurul üyesinin kalan görev süresi boyunca görevde kalacaktır. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle, yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse yeniden seçim için Genel Kurul bir ay içinde toplantıya çağırılır.

Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine mahalli hukuk hâkimi duruşma yapmaksızın Dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde Genel Kurul’u toplamakla görevlendirir
.

9.7 Dernek Yürütme Birimi ve Çalışma Gruplarının Kuruluşu, Görev ve Yetkileri

Dernek Yönetim Kurulu, Dernek Organları’nın kararlarını uygulamak ve Dernek hizmet ve çalışmalarının yürütülmesini sağlamakla görevli ve yetkili bir Dernek Yürütme Birimi kurabilir. Yürütme Birimi Görevlileri, Dernek bütçesi ile amaç ve hizmet konularının gerektirdiği ölçülerde Yönetim Kurulu’nca atanır. Yürütme Birimi görevlilerinin özlük hakları ile görev ve yetkileri "Personel Yönetmeliği”’nde gösterilir.

Dernek Yönetim Kurulu, Dernek amaçlarına uygun faaliyetler düzenlemek, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun karar almalarına veya da Yürütme Birimi’nin efektif bir şekilde çalışmasını sağlayacak uygun altyapıyı hazırlamak, bunun için gerekli olabilecek etüt, araştırma ve incelemeleri yapmak ve önerilerde bulunmakla görevli, geçici ya da sürekli olarak en az üç üyeden oluşan Çalışma Grupları kurabilir. Çalışma Gruplarının Başkan ve üyeleri Yönetim Kurulu’nca tespit edilir. Grupların çalışma şekli, Başkan ve üyelerin görev ve yetkileri gerektiğinde Yönetim Kurulu’nca belirlenir.

 

MADDE 10: DENETİM KURULU

10.1 Denetim Kurulu İşleyişi

Denetim Kurulu Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilecek üç (3) asli üye ve üç (3) yedek üyeden oluşacaktır. Denetim Kurulu üyeleri üç (3) yıl süre ile görev yapacaktır. Denetim Kurulu, seçimini izleyen bir hafta içerisinde yapacağı ilk toplantısında bir Başkan seçer.

Denetim Kurulu en az senede iki defa toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı iki (2)dir.

Denetim Kurulu üyelerinin toplantılara katılması zorunludur. Hiçbir özrü olmaksızın arka arkaya üç defa toplantılara katılmayan üye istifa etmiş sayılır. İlk sıradaki yedek üye, bir hafta içerisinde asli üyeliğe çağırılır.

10.2 Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Derneğin hesapları ve hesaplarla ilgili belge ve defterleri devamlı olarak Denetim Kurulu tarafından denetlenir. Denetim Kurulu üyeleri tek veya toplu olarak, harcamaların Tüzük hükümlerine ve bütçeye göre yapılıp yapılmadığını, tutulması gereken defter ve kayıtların düzen ve usullerine uygun tutulup tutulmadığını, dernek mal varlığının korunup korunmadığını kontrol ederler ve gerektiğinde kasayı sayarlar.

Denetim Kurulu her yıl Genel Kurul’un olağan toplantısında, görülen noksan ve kusurları açıklıkla belirten deliller ile ayrıntılı bir raporu Genel Kurul’a sunar. Raporda Yönetim Kurulu’nun ibra edilip edilmemesi hakkında kesin görüş bildirmeleri zorunludur. Denetim Kurulu, gördüğü noksan ve hatalar üzerine Yönetim Kurulu’nu yazılı olarak uyarır ve gerektiğinde Genel Kurul’un olağanüstü toplantıya çağırılmasını Yönetim Kurulu’ndan ister.

Hesaplarda suistimal yahut Derneğin mali bünyesini sarsacak harcamaların tespiti halinde Denetim Kurulu, Genel Kurul’un olağanüstü toplantıya çağrılmasını istemekle yükümlüdür.

10.3 Dernek iç denetim için özel yönetmelik hazırlar ve Genel Kurul’un onayı alınır.


 

BÖLÜM 4

MALİ HÜKÜMLER

MADDE 11: DERNEĞİN GELİRLERİ

Dernek gelirleri aşağıda gösterilmiştir:

  1) Derneğe giriş ve Dernek yıllık aidatlarının tutarları Genel Kurul tarafından tespit edilir.
  2) Dernek taşınır ve taşınmaz malları ile haklarının işletilmesinden ya da kiraya verilmesinden sağlanan gelirler ile menkul değerler gelirleri.
  3) Her türlü yayın, toplantı, fuar, konser, sergi ve benzeri düzenlemelerden elde edilen gelirler.
  4) Her türlü bağış, vasiyet ve yardımlar ile Yardım Toplama Kanunu hükümleri uyarınca sağlanacak yardımlar.
  5) Ortaklıklar ve iktisadi işletmelerden sağlanacak gelirler.
  6) Diğer gelirler.

Üyelik ücretleri ilgili üyenin Derneğe kabul edildiği tarihten 30 gün içinde tahsil edilecektir. Yönetim Kurulu, Dernek üyeliğini teşvik amacıyla Tüzük’te belirlenen üye sınıfları için farklı üyeliğe giriş aidatı, yıllık aidat ve varsa katılma payı, yararlanma payı seviyelerinin uygulanmasını Genel Kurul’a önerebilir. Söz konusu ödentiler, Dernek Tüzüğü ve Bütçe Yönetmeliği’ne uygun surette belirlenecektir.

MADDE 12: GELİRLERİN TOPLANMASI VE GİDERLERE DAĞITILMA PROSEDÜRLERİ

Yönetim Kurulu, ödenmesi geciken yıllık ödentiler için yasal faiz ayarlamaları yapmaya yetkilidir.

Dernek gelirleri, Yönetim Kurulu kararı ile bastırılan Alındı Belgeleri ile toplanır. Bağış, yardım ve aidatları toplayacak yetkili ya da yetkililer Yönetim Kurulu kararı ile belirtilir ve yörenin en büyük mülki amirine tescil ettirilir. Alındı Belgesine, ödenti ve bağışı ödeyenin açık kimliği yazılı ve imzası alınır.

Giderlere ilişkin harcamalarda fatura ya da makbuz alınır. Belirtilen belgelerin sağlanamadığı ödemelerde harcama belgesi düzenlenir ve ödemeyi yapan tarafından imzalanır.


Alındı Belgeleri ile fatura, makbuz ve harcama belgelerinin saklama süresi, özel kanunlarda gösterilen daha uzun süreye ilişkin hükümler saklı kalmak üzere beş yıldır.

Dernek bir banka hesabı açacak ve mali işlemlerini bu hesap aracılığıyla gerçekleştirecektir. Bankaya yapılan veya bank aracılığıyla alınan ödemeler banka makbuzları ve cari hesap dökümleri kullanılarak kaydedilecektir
.


MADDE 13: BÜTÇE UYGULAMASI

Derneğin mali işleri Genel Kurul tarafından kabul olunan Bütçe ile yönetilir. Bütçe; tahmini gelir ve gider çizelgeleri ile aidat öğelerini kapsar. Bütçe, 1 Ocak itibarıyla bir yıl için düzenlenir ve Genel Kurul’un onayına sunulur. Yönetim Kurulu, her yıl aidat seviyeleri ile ilgili önerisini ve aidatlar dâhil derneğin muhtelif kaynaklarından elde edilmesi muhtemel gelirleri ile bu gelirlerin ne şekil ve ne miktarda sarf edileceğini gösteren bütçeyi hazırlamak ve Genel Kurul’un onayına sunmakla görevlidir.

Bütçe’nin uygulama esasları Bütçe Yönetmeliği ile belirlenir. Bütçe Yönetmeliği, harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belgeler, bölüm ve maddeler arasında aktarma yetkileri gibi konuları düzenler. Yönetim Kurulu, gerekli görürse, Bütçe Yönetmeliği’nde değişiklik önerileri hazırlar, Genel Kurul’un onayına sunar.

Genel Kurul’da onaylanan bütçe gider toplamında, gerekli gelir karşılığının sağlanması kaydıyla, Yönetim Kurulu %25’e kadar artış yapmaya yetkilidir.

Şartlı bağışlar Bütçenin dışında tutulacaktır.

Bütçe, her yıl 1 Ocak– 31 Aralık dönemi için düzenlenir.

MADDE 14: DEFTERLER VE KAYITLAR

Dernek kanunen tutmakla yükümlü olduğu tüm defter ve kayıtları ilgili mevzuatta öngörüldüğü şekilde tutar.

MADDE 15: TEMSİLCİLİK AÇILMASI

Dernek Yönetim Kurulu ilgili mevzuat kapsamında ve gerekli izinler alınarak Genel Kurul kararıyla temsilcilikler açılması için gerekli işlemleri gerçekleştirir.

MADDE 16: YASAL HÜKÜMLER

İşbu Tüzükte belirtilmeyen konularla ilgili olarak, Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve Türk Medeni Kanunu birinci kitabında "Dernekler " başlığı altında belirtilen hükümler uygulanacaktır.

MADDE 17: TEBLİGAT USULÜ

Her türlü tebligat üyenin Derneğe bildirdiği adrese yapılır. Üyenin bilinen son adresine taahhütlü olarak yapılan tebligatın adres değişikliği nedeniyle tebliğ edilemeyerek iadesi halinde, tebligat yapılmadığından bahisle, tebliğ konusu evrakın on beş (15) gün içerisinde Dernek Merkezi’ndeki ilan tahtasına asılması suretiyle ilan olunur. Bu suretle yapılan ilan tebliğ hükmündedir. Bu husus da ilanda ayrıca belirtilir.

MADDE 18: TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Dernek Tüzüğü’nde değişiklik yapılması Yönetim Kurulu tarafından istenir ve olağan veya olağanüstü Genel Kurul toplantısı gündeminde yer alır veya olağan Genel Kurul toplantısında hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından yazılı olarak istenildiği takdirde toplantı gündemine alınır.

Görüşmelere başlanması için Medeni Kanun’un 78. maddesinde belirtilen koşullar aranır. Tüzük değişikliği için karar çoğunluğu, toplantıya katılan üyelerin 2/3’ünün oyudur
.

MADDE 19: FESİH DURUMUNDA TASFİYE İŞLEMLERİ

Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Genel Kurul Derneğin feshine karar verebilir. Fesihe karar verebilmek için işbu Tüzük uyarınca Genel Kurul toplantısına katılma hakkı bulunan ve oylama hakkına sahip olan tüm üyelerin en az 2/3’sinin toplantıya katılması şarttır. İlk toplantıda toplantı nisabına ulaşılamaması durumunda, üyeler işbu Tüzüğün 8.2. maddesi uyarınca ikinci toplantıya çağırılırlar ancak Derneğin tasfiyesinin geçerli olabilmesi için toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu gereklidir.

Genel Kurul’da seçilen üç (3) üyenin bir Komisyon olarak düzenleyeceği rapora göre ve bu üç (3) üyenin devir ve teslimleri yapmaları ile tasfiye tamamlanmış olur. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde Dernek adı, önüne ‘tasfiye halinde’ ibaresi eklenerek kullanılacaktır. Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından beş (5) gün içinde yörenin en büyük mülki amirine bildirilir.

Tasfiye işlemleri Tasfiye Kurulu olarak Yönetim Kurulu tarafından yapılır ve tasfiyenin sonunda derneğin bütün para ve mal varlığı herhangi bir benzer derneğe devredilecektir.

Tasfiye ve devir işlemleri tamamlandıktan sonra, Tasfiye Kurulu, dernekler kütüğünde Derneğin tüm kayıtlarının silinmesi için valiliğe onay başvurusunda bulunur.

Tasfiye edilen derneğin belge ve defterleri son Yönetim Kurulu Üyeleri veya görevlendirilen bir Yönetim Kurulu Üyesi tarafından beş (5) yıl saklanır


GEÇİCİ HÜKÜMLER

GEÇİCİ MADDE 1

İlk Genel Kurul gerçekleştirilene kadar görevde kalmak üzere, Derneğin ilk Yönetim Kurulu üyeleri olarak aşağıdaki kişiler seçilmiştir:  


Dernek ilk Genel Kurul toplantısına kadar her türlü hukuki fiil ve işlemlerinden ötürü, Yönetim Kurulu üyelerinin herhangi ikisinin Dernek kaşesi altına vazedecekleri müşterek imzaları ile temsil ve ilzam edilir.

GEÇİCİ MADDE 2

İlk olağan Genel Kurul’a kadar aşağıda belirtilen kişiler Derneğin ilk denetçileri olarak seçilmişlerdir.

 

İşbu Tüzük Madde 10.2’de belirtildiği üzere Denetim Kurulu toplantı ve karar yeter sayısı iki (2)’dir.

GEÇİCİ MADDE 3

Derneğin kuruluşu için gerekli olarak addedilen ve Dernek kurulmadan önce kurucular tarafından ödenen tüm giderler, Derneğin giderleri olarak kaydedilecektir ve kurucular, maruz kaldıkları bu gibi giderler için Dernekten iade alacaklardır.

X